1. Algemeen
  Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Laura’s salon en een cliënt waarop Laura’s salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Inspanningen salon
  Laura’s salon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Laura’s salon zal zover dit redelijkerwijs mogelijk is, de cliënt inlichten over financiële consequenties van wijzigingen of aanvullingen behandeling.
 3. Afspraken
  De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Laura’s salon melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Laura’s salon het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan 10 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag Laura’s salon de afspraak annuleren en toch het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de cliënt in rekening brengen.
 4. Betaling
  Laura’s salon vermeldt alle prijzen van behandelingen zichtbaar in de salon en op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Laura’s salon vermeldt prijswijzigingen voorafgaand aan een behandeling. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig gedurende de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling contant te voldoen.
 5. Persoonsgegevens & privacy
  De cliënt voorziet Laura’s salon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Laura’s salon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn.
 6. Geheimhouding
  Laura’s salon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Laura’s salon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
 7. Aansprakelijkheid
  Laura’s salon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Laura’s salon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Laura’s salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.
 8. Garantie
  Laura’s salon geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de kunstnagel behandelingen. Deze garantie vervalt indien:
 • De cliënt niet binnen 7 dagen reclameert dmv een bericht met foto.
 • De cliënt de (kunst)nagels eerder heeft laten zetten of heeft laten onderhouden door een andere nagelsalon.
 • De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
 • De cliënt 5 of meer beschadigde nagels heeft.
 • De cliënt de (kunst)nagels heeft beschadigd door eigen toedoen.
 • De cliënt andere producten, dan de door Laura’s salon geadviseerd, heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.
 • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, niet heeft opgevolgd.
 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
 1. Beschadiging & diefstal
  Laura’s salon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Laura’s salon meldt diefstal altijd bij de politie.
 2. Nail art
  Indien de cliënt een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij Laura’s salon. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Laura’s salon. Laura’s salon mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen naast vermelding van Laura’s salon met naam en toenaam. Bij het maken van foto’s die op websites dan wel social media verspreid worden dient het logo van Laura’s salon te staan ivm misbruik door derden. Voor gebruik van foto’s van de cliënt ter promotie van Laura’s salon zal ten alle tijde mondelinge toestemming van de cliënt gevraagd worden.
 3. Behoorlijk gedrag
  De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Laura’s salon het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.
 4. Huisregels
  Laura’s salon hanteert de volgende huisregels:
 • In de salon mag niet gerookt worden.
 • Het is niet toegestaan eigen consumpties te nuttigen in de salon.
 • Het is de cliënt zonder toestemming vooraf niet toegestaan gasten mee te nemen naar de salon.
 • Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen naar de salon.
 • Het is niet toegestaan ziek naar de salon te komen.
 • Het gebruik van een mobiele telefoon is niet toegestaan tijdens behandelingen.
 • Alle behandelingen worden alleen uitgevoerd bij personen van 18 jaar en ouder.
 1. Recht
  Op elke overeenkomst tussen Laura’s salon en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst.